หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับใน
หน่วยงานในปี พ.ศ.2564

1 หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
2 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร 
   2.1 สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้มีพิจารณาแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในส่วนราชการ
   2.2 หลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรสถิติและสารสนเทศ​
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
         สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการแจ้งเวียนประกาศสำนักงานฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญและพนักงานราชการ สำหรับรอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม - 31 มีนาคม) และรอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน) ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลฯที่ดำเนินการใช้ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2563 จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ การดำเนินการของสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นไป​ตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามที่สำนักงาน ก.พ.กำหนด​
4 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
​        สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากร ซึ่งในการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาจากการครองตน ครองคน และครองงาน ทั้งนี้มีการหารือ วิธีการและหลักเกณฑ์การคัดเลือก ตามคู่มือการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 กระทรวงศึกษาธิการ และเสนอรายชื่อผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการ พลเรือนดีเด่น ประจำปี 2563 ไปยังกระทรวงศึกษาธิการและจัดทำโล่เพื่อมอบให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563 ในวันสถาปนาสำนักงานสถิติแห่งชาติ
        สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนให้ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียร ทุ่มเท เสียสละ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายที่สำคัญของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่ดำเนินการใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2560 จนถึงปัจจุบัน ​​​
ที่มา : 
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (ITA14.pdf)การบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือน365 Kb12
Download this file (ITA13.pdf)หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ760 Kb16
Download this file (ITA11.pdf)หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน 1364 Kb13
Download this file (11-27-54_162.pdf)หลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรสถิติและสารสนเทศ​หลักเกณฑ์และคุณสมบัติบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรสถิติและสารสนเทศ​1171 Kb10
Download this file (ITA09.pdf)แนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในส่วนราชการแนวทางการพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติในส่วนราชการ112 Kb12
Download this file (ITA05.pdf)หลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากรหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร319 Kb20


free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.