รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ มีการรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อรายงานตัวชี้วัดการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนการสร้างนวัตกรรมขององค์กร ในการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ ตลอดจนข้อมูล สถิติ โครงสร้างบุคลากร อัตราการเคลื่อนไหวและการใช้งบจ่า​ยประมาณเพื่อการบริหารทรัพยากรบุคคล
2. เอกสารประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2562 2563และ ปี 2564
3. สำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) พบว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดำเนินการพัฒนาข้าราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติประสบความสำเร็จ ร้อยละ 92.93 จากแผนที่วางไว้ และดำเนินการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ หน่วยงาน และองค์กรอื่น ๆ ให้มีความรู้ และทักษะด้านวิชาการสถิติและสารสนเทศ ได้มากเกินกว่าแผนที่กำหนดไว้ (129.09 เปอร์เซ็นต์)​ ​
4. แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562​​ / 2563​
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (ITA15.pdf)รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 2563รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. 25631568 Kb12
Download this file (ITA16.pdf)ประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2564ประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2564564 Kb10
Download this file (ITA21.pdf)ประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2563ประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2563508 Kb6
Download this file (ITA17.pdf)ประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562ประเมินสถานภาพของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2562594 Kb7
Download this file (ITA18.pdf)ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 2561ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ 256160 Kb4
Download this file (HRD_2020.pdf)แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256375 Kb7
Download this file (ITA20.pdf)แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562แผนพัฒนาบุคลากรภาครัฐของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25621371 Kb10


free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.