ita banner2                                                            
 ที่มา : web site --> https://itas.nacc.go.th & NACC ITA facebook
 90235948 2413698312276569_1029534150824034304_o
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคลุมหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ    ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 –2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
                 กรอบระยะเวลาของการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ยังคงมีขั้นตอนเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา แต่ได้มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมบางขั้นตอนและระยะเวลาเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการปรับปรุงพัฒนาในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการประเมินมากยิ่งขึ้น ตามปฏิทินการประเมิน  
90193395 2413698342276566_3720788361036693504_o
90152159 2413698375609896_2517703304859877376_o
90261688 2413698432276557_2187520499909656576_o
90115646 2413698462276554_5368116770995437568_o
90181405 2413698558943211_5028125459037028352_o
 ITA

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.