สำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม

ข้อมูลสถิติและสารสนเทศมีบทบาทสาคัญต่อทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผน กาหนดนโยบายและติดตามประเมินผลการพัฒนา ในทุกระดับ ทั้งระดับภูมิภาค ประเทศ และระดับท้องถิ่น การใช้ข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานและทันต่อสถานการณ์จะทาให้ได้องค์ความรู้ที่มั่นใจได้ว่ารัฐสามารถนาไปกาหนดทิศทางการพัฒนาได้แม่นยำในขณะที่ผู้ประกอบการภาคเอกชนก็สามารถใช้สถิติและสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการจัดทาแผนพัฒนาการลงทุน ขยายตลาดให้เติบโตยิ่งขึ้น และยังใช้เปรียบเทียบการประกอบกิจการของตนเองกับธุรกิจอื่น ๆ ไปจนถึงระดับประเทศ และภูมิภาคได้เพื่อเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2-3 ปีข้างหน้า

"ธุรกิจ ดี อุตสาหกรรม ดี เพราะมีข้อมูล ดี ไม่ใช่การตรวจสอบ ไม่เชื่อมโยงภาษี ข้อมูลรายกิจการเป็นความลับตามกฎหมาย"

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.