คนบึงกาฬ สุขที่สุดในประเทศ

จากคะแนนเต็ม 10 ในการสำรวจความสุขในชีวิตและความพึงพอใจในชีวิต ของคนไทยทั่วประเทศ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ร่วมกับสํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. ผ่านกลุ่มตัวอย่างอายุ 15 ปีขึ้นไป จํานวน 54,100 ราย ผลการสำรวจพบว่า คนในจังหวัดบึงกาฬ คือ ผู้ที่มีความสุขในชีวิต และความพึงพอใจในชีวิตมากที่สุดในประเทศ คือได้คะแนนประมาณ 9.15 ทั้ง 2 ด้าน ส่วนอันดับที่ 2 เป็นคนในจังหวัดพังงาทั้งสองด้านเช่นกัน คือได้คะแนน ที่ 8.85 และ 8.65 เช่นเดียวกับอันดับ 3 คือจังหวัดระนอง ที่ได้คะแนนความสุขในชีวิต 8.39 และความพึงพอใจในชีวิต ที่ 8.30ส่วนอันดับ 4 เริ่มมีจังหวัดที่ไม่ได้ครองตำแหน่งทั้ง 2 ด้านแล้ว นั่นคือ จังหวัดตรัง ได้อันดับ 4 ด้านความสุขในชีวิต ด้วยคะแนน 8.36 ขณะที่ด้านความพึงพอใจในชีวิตอันดับที่ 4 เป็นจังหวัด สกลนคร ที่ได้คะแนน 8.26 ขณะที่อันดับ 5 จังหวัดมหาสารคามได้คะแนนความสุขในชีวิต 8.35 ส่วนความพึงพอใจในชีวิต จังหวัดพะเยาได้คะแนน 8.13 การสำรวจนี้ เป็นการสำรวจครบทั้ง 77 จังหวัด ซึ่งจังหวัดที่ได้คะแนนทั้ง 2 ด้านต่ำที่สุดคือ จังหวัดนราธิวาส ได้คะแนน 6.82 และ 6.74 แต่ไม่สามารถสรุปได้ว่า ปัญหาความรุนแรงใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เป็นเหตุให้ความสุขและความพึงพอใจของคนในพื้นที่เหล่านี้ ต่ำว่าจังหวัดอื่น ๆ เนื่องจาก จังหวัดสงขลา ได้อันดับ ที่ 20 ของการสำรวจทั้ง 2 ด้าน ส่วนจังหวัด ยะลา ได้อันดับที่ 25 เฉพาะความสุขในชีวิต ขณะที่ความพึงพอใจในชีวิต จังหวัดยะลา ติดอันดับ 14 ด้านจังหวัดปัตตานี ได้คะแนนความสุข ลำดับที่ 31 และลำดับ 37 ในด้านความพึงพอใจในชีวิต

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.