การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

รายงานการประชุม/ตารางสถิติ ตามคณะทำงานชุดข้อมูลWindows 8_Start_Screen_mirror

mis

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ ฉบับที่ 2/2561
จัดประชุมคณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล  5 คณะทำงานจัดทำชุดข้อมูล

1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐานที่ดี
วันที่  27 มีนาคม 2561    เวลา 09.00 น. ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล ด้านทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และมีมาตรฐานสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมี ผู้อำนวยการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานหัวหน้าคณะชุดทำงานจัดทำข้อมูล มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานจัดทำข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2561-2564)

2. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สู่มาตรฐาน
วันที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว สู่มาตรฐาน โดยมี ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานหัวหน้าคณะชุดทำงานจัดทำข้อมูล มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานจัดทำข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2561-2564
3. ด้านการรักษาความสงบ ความมั่นคง และการพัฒนาคนสังคมคุณภาพ
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล ด้านการรักษาความสงบ ความมั่นคง และการพัฒนาคนสังคมคุณภาพ โดยมี ท่านปลัดจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานหัวหน้าคณะชุดทำงานจัดทำข้อมูล มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานจัดทำข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2561-2564
4. ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
วันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล ด้านการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันทางการค้า การลงทุน และการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมี ท่านพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานหัวหน้าคณะชุดทำงานจัดทำข้อมูล มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานจัดทำข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2561-2564
5. ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราและสินค้าเกษตรอื่นๆโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
วันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น. ด้วยจังหวัดบึงกาฬ โดยสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ  จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูล ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากยางพาราและสินค้าเกษตรอื่นๆโดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมี ท่านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานหัวหน้าคณะชุดทำงานจัดทำข้อมูล มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย สถิติจังหวัดบึงกาฬ คณะทำงานจัดทำข้อมูล และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสถิติระดับพื้นที่ จังหวัดบึงกาฬ ฉบับ ที่ 2 (พ.ศ.2561-2564
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)
        1.1 ความเป็นมา
        1.2 แนวทางการดำเนินการ
        1.3 ชุดข้อมูลกลางการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารระดับพื้นที่ 4 เรื่อง ได้แก่ 
                                          rice 
                                          download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางข้าว     2) Metadata (ร่าง)  
3) Infographic                                 4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว


 
                                           
tour
                                          download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางการท่องเที่ยว       2) Metadata (ร่าง)        
3) Infographic                 4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว                                           garbage
                                            download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางขยะ         2) Metadata (ร่าง)       
3) Infographic                                     4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ

                                           
 old
                                            download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางผู้สูงอายุ       2) Metadata (ร่าง)
3) Infographic                                         4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ


 
  2. ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
        โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
   
        ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตร
          ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาขีดความสามารถการค้าการลงทุน : การเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
        ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่างสมดุลและยั่งยืน : พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน
        ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
                     
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 


Journal mirror เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Sync Center_mirror ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.