การจัดทำข้อมูลสถิติและสารสนเทศเพื่อการบริหารระดับพื้นที่

Windows 8_Start_Screen_mirror

mis

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

    1. การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร (Management Information System : MIS)
        1.1 ความเป็นมา
        1.2 แนวทางการดำเนินการ
        1.3 ชุดข้อมูลกลางการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารระดับพื้นที่ 4 เรื่อง ได้แก่ 
                                          rice 
                                          download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางข้าว     2) Metadata (ร่าง)  
3) Infographic                                 4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ข้าว


 
                                           
tour
                                          download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางการท่องเที่ยว       2) Metadata (ร่าง)        
3) Infographic                 4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์การท่องเที่ยว                                           garbage
                                            download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางขยะ         2) Metadata (ร่าง)       
3) Infographic                                     4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ขยะ

                                           
 old
                                            download clik                 
1) Mind map และ ชุดข้อมูลกลางผู้สูงอายุ       2) Metadata (ร่าง)
3) Infographic                                         4) วิเคราะห์และสรุปสถานการณ์ผู้สูงอายุ


 
  2. ข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด
        โครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่ 76 จังหวัด/18 กลุ่มจังหวัด
   
        ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า : การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่ายางพาราและสินค้าเกษตร
          ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาขีดความสามารถการค้าการลงทุน : การเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนการตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
        ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาการท่องเที่ยว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมย่างสมดุลและยั่งยืน : พัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับมาตรฐาน
        ประเด็นยุทศาสตร์ที่ 4 : รักษาความสงบ ความมั่นคง และพัฒนาสังคมสู่สังคมคุณภาพ : ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสงบสุข ประชาชนมีวินัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
                     
 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557


ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 


Journal mirror เอกสารที่เกี่ยวข้อง
Sync Center_mirror ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.