ข้อมูลที่สำคัญด้านบัญชีประชาชาติ

รายการ 2554 2555p
GPP ตามราคาประจำปี (ล้านบาท) 39,260 48,736
     ภาคเกษตร 9,453 8,961
                -  เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 9,285 8,961
               -  การประมง 168 0
     ภาคนอกเกษตร 4,700 8,510
               -  การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 0 70
               -  การผลิตอุตสาหกรรม 855 2,644
               -  การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 128 217
               -  การก่อสร้าง 104 538
               -  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
            จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของในครัวเรือน 1,747 2,003
               -  โรงแรมและภัตตาคาร 2 26
               -  การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 193 310
               -  ตัวกลางทางการเงิน 172 327
               -  บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 1,079 1,168
               -  การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ
            รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 390 395
               -  การศึกษา 1 777
               -  การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 24 29
               -  การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 5 8
               -  ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 0 0
ผลรวม GPP ณ ราคาปีที่แล้ว1/ (ล้านบาท) 12,228 20,278
     ภาคเกษตร 7,815 11,231
               -  เกษตรกรรม การล่าสัตว์ และการป่าไม้ 7,655 11,231
               -  การประมง 160 0
     ภาคนอกเกษตร 4,413 9,047
               -  การทำเหมืองแร่และเหมืองหิน 0 69
               -  การผลิตอุตสาหกรรม 654 3,366
               -  การไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 132 221
               -  การก่อสร้าง 99 520
               -  การขายส่ง การขายปลีก การซ่อมแซมยานยนต์
            จักรยานยนต์ ของใช้ส่วนบุคคลและของในครัวเรือน 1,651 1,888
               -  โรงแรมและภัตตาคาร 2 26
               -  การขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า และการคมนาคม 193 310
               -  ตัวกลางทางการเงิน 197 345
               -  บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ การให้เช่าและบริการทางธุรกิจ 1,077 1,171
               -  การบริหารราชการแผ่นดินและการป้องกันประเทศ
            รวมทั้งการประกันสังคมภาคบังคับ 381 378
               -  การศึกษา 1 717
               -  การบริการด้านสุขภาพและงานสังคมสงเคราะห์ 23 27
               -  การให้บริการชุมชน สังคม และบริการส่วนบุคคลอื่น ๆ 4 8
               -  ลูกจ้างในครัวเรือนส่วนบุคคล 0 0
อัตราการขยายตัวของ GPP (%) - 43.3
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัว (บาท) 39,260 48,736

หมายเหตุ: p คือ ตัวเลขเบื้องต้น (preliminary)
                1/ เนื่องจากจังหวัดบึงกาฬจัดตั้งหลังปีอ้างอิง (พ.ศ. 2545) ดังนั้นค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด (GPP) ณ มูลค่าที่แท้จริงที่แสดงแบบปริมาณลูกโซ่ (Chain Volume Measures: CVMs) นั้น ยังไม่สามารถหาค่าได้ จึงนำเสนอด้วยค่าผลิตภัณฑ์จังหวัด ณ ราคาปีที่แล้ว (Previous year prices) ซึ่งสามารถนำไปหาค่าอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจได้
ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.