คำถามที่พบบ่อย

1. จังหวัดบึงกาฬมีจำนวนประชากรเท่าไหร่

พ.ศ. 2556 จังหวัดบึงกาฬมีประชากรจำนวน 416,236 คนเป็นชาย 209,830 คน หญิง 206,406 คน
[ดูข้อมูลเพิ่มเติม]

ที่มา: กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย (ข้อมูลจากการทะเบียนราษฎร์)

2. ครัวเรือนบึงกาฬมีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนจำนวนเท่าไร

พ.ศ. 2556 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน = 20,207 บาท
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อเดือน = 5,613 บาท
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน=20,283 บาท
ค่าใช้จ่ายต่อคนต่อเดือน=5,634 บาท
หนี้สินเฉลี่ยต่อครัวเรือน=69,432 บาท

ที่มา: การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. 2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) และมูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคนของจังหวัดบึงกาฬเป็นเท่าไร

พ.ศ. 2555 ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (GPP) = 17,471 ล้านบาท
มูลค่าผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อคน = 48,736 บาท

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

4. จังหวัดบึงกาฬมีการใช้คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต และโทรศัพท์มือถือ จำนวนเท่าไร

พ.ศ. 2556 มีผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 111,319 คน ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 72,984 คน ผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ 276,285 คน

ที่มา: สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ.2556 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.