สรุปประเด่น สำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2556

1. ผู้ถือครองทำการเกษตร
ทั้งจังหวัด 55,135 ราย
   ในเขตเทศบาล 15,147 ราย (27.5%)
    นอกเขตเทศบาล 39,988  ราย (72.5%) 
อำเภอ
    เมืองบึงกาฬ 12,701  ราย (23.0%) 
    พรเจริญ 5,728  ราย (10.4%) 
    โซ่พิสัย 8,176  ราย (14.8%) 
    เซกา 12,071  ราย (21.9%) 
    ปากคาด 3,955  ราย (7.2%) 
    บึงโขงหลง 4,760  ราย (8.6%) 
    ศรีวิไล 5,793  ราย (10.5%) 
    บุ่งคล้า 1,951  ราย (3.6%) 
2. เนื้อที่ถือครองทำการเกษตร
ทั้งจังหวัด 1,228,049  ไร่
    ในเขตเทศบาล 323,914  ไร่ (26.4%) 
    นอกเขตเทศบาล 904,135  ไร่ (73.6%) 
อำเภอ
    เมืองบึงกาฬ 273,027  ไร่ (22.2%) 
    พรเจริญ 137,199  ไร่ (11.2%) 
    โซ่พิสัย 190,391  ไร่ (15.5%) 
    เซกา 267,816  ไร่ (21.8%) 
    ปากคาด 87,246  ไร่ (7.1%) 
    บึงโขงหลง 93,231  ไร่ (7.6%) 
    ศรีวิไล 138,590  ไร่ (11.3%) 
    บุ่งคล้า 40,549  ไร่ (3.3%) 
3. เนื้อที่ถือครองเฉลี่ย
ทั้งจังหวัด 22.3  ไร่ 
    ในเขตเทศบาล 21.4  ไร่ 
    นอกเขตเทศบาล 22.6  ไร่
อำเภอ
    เมืองบึงกาฬ 21.5  ไร่
    พรเจริญ 24.0  ไร่
    โซ่พิสัย 23.3  ไร่
    เซกา 22.2  ไร่
    ปากคาด 22.1  ไร่
    บึงโขงหลง 19.6  ไร่
    ศรีวิไล 23.9  ไร่
    บุ่งคล้า 20.8  ไร่
4. ลักษณะการทำการเกษตร 1/ (จำนวนผู้ถือครอง)
    เพาะปลูกพืช 54,733  ราย (99.3%) 
    เลี้ยงปศุสัตว์ 4,851  ราย (8.8%) 
    เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่น้ำจืด 1,489  ราย (2.7%) 
    1/ ตอบได้มากกว่า 1 ประเภท
5. รูปแบบลักษณะการทำการเกษตร
    ทำประเภทเดียว 90.0% 
    ทำ 2 ประเภท 9.2% 
    ทำตั้งแต่ 3 ประเภทขึ้นไป 0.8% 
6. อำเภอที่มีผู้ถือครองการเกษตรมากที่สุด 3 ลำดับ
    อ.เมืองบึงกาฬ 12,701  ราย 
    อ.เซกา 12,071  ราย 
    อ.โซ่พิสัย 8,176  ราย
7. อำเภอที่มีเนื้อที่ถือครองทำการเกษตรมากที่สุด 3 ลำดับ
    อ.เมืองบึงกาฬ 273,027  ไร่
    อ.เซกา 267,816  ไร่
    อ.โซ่พิสัย 190,391  ไร่
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.