สรุปผลการประเมิน การจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557

จังหวัดบึงกาฬร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอทุกอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมมือกันจัดงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21– 25 มีนาคม พ.ศ. 2557 ณ บริเวณริมโขงจังหวัด บึงกาฬ มีการจัดกิจกรรม "ชม ชิม ช้อป โชว์" ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไป รวมถึงเพิ่มช่องทางจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของจังหวัด

สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬดำเนินการประเมินผลการจัดงานดังกล่าว เพื่อประเมินผลทางด้านเศรษฐกิจจากการจัดงาน ความคิดเห็นของ ผู้มาเที่ยวชมงาน ผู้จำหน่ายสินค้า/บริการ เก็บรวบรวมข้อมูลจากรายงานมูลค่าการจำหน่ายสินค้าของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสำรวจความคิดเห็นของผู้มาเที่ยวชมงาน ผู้จำหน่ายสินค้า/บริการ โดยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬสัมภาษณ์ผู้มาเที่ยวชมงาน จำนวน 407 ราย และ ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ จำนวน 66 ราย กระจายตามวัน เวลา การจัดงาน สรุปผลการสำรวจได้ดังนี้

1. ผู้มาเที่ยวชมงาน
     1.1 ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม
          จากการสอบถามผู้มาเที่ยวชมงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557 จำนวน 407 ราย เป็นเพศหญิง ร้อยละ 57.0 เพศชาย ร้อยละ 43.0 ส่วนใหญ่อายุ 30–39 ปี ร้อยละ 26.0 จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 29.7 สถานภาพ การทำงานส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ร้อยละ 23.3 ผู้มาเที่ยวชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดบึงกาฬ ร้อยละ 86.7 มาจากต่างจังหวัด ร้อยละ 12.1 มาจากต่างประเทศ ร้อยละ 1.2 สำหรับการพักค้างคืน พบว่า ส่วนใหญ่ ไม่พักค้างคืน ร้อยละ 79.9 พักค้างคืน ร้อยละ 20.1 ซึ่งผู้ที่พักค้างคืน พักบ้านหรือที่พักของของครอบครัว/ญาติ/เพื่อน มากที่สุด
report st001เหตุผลในการมาเที่ยวงาน ส่วนใหญ่มาเพื่อชมและเลือกซื้อสินค้า ร้อยละ 66.8.รองลงมา เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ร้อยละ 46.4 กิจกรรมในงานน่าสนใจ ร้อยละ 41.3 มีมหรสพ/คอนเสิร์ตที่น่าสนใจ ร้อยละ 39.3 และอื่น ๆ ร้อยละ 3.4
report st002
     1.2 ความพึงพอใจของผู้มาเที่ยวชมงาน
          เมื่อสอบถามความพึงพอใจการจัดงานจากผู้มาเที่ยวชมงาน พบว่า ในภาพรวมการจัดงาน มีความพึงพอใจในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.6) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ ด้านการจัดกิจกรรมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป โชว์ และ ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่และบุคลากร ในระดับมาก สำหรับ ด้านการบวนการ/ขั้นตอนการจัดกิจกรรม และ ด้านการจัดสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้มาเที่ยวชมงานมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
report st003
2. ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ
     เมื่อสอบถามความพึงพอใจจากการจัดงาน ในภาพรวมผู้จำหน่ายสินค้า/บริการ มีความพึงพอใจระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.1) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้ง 7 ด้านของการจัดงาน พบว่า ด้านที่ผู้จำหน่ายสินค้า/บริการมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ ค่าเช่าพื้นที่ของร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 4.8) ด้านที่มีความพึงพอใจระดับมาก 5 ด้าน ดังนี้ การรักษาความปลอดภัยของร้านค้า (ค่าเฉลี่ย 4.3) ระยะเวลาการจัดงานและการอำนวยความสะดวก การประสานงานของ คณะกรรมการจัดงาน (ค่าเฉลี่ย 4.2) ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า น้ำประปา(ค่าเฉลี่ย 4.0) การกำหนดและการแบ่งพื้นที่ร้านค้า(ค่าเฉลี่ย 3.9) สำหรับด้านที่ผู้จำหน่ายสินค้า/บริการมีความพึงพอใจระดับปานกลาง คือ ความเพียงพอและความสะอาดของห้องน้ำ (ค่าเฉลี่ย 3.2)
report st004
3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าของสถานประกอบการ
     สถานประกอบการที่มาร่วมจำหน่ายสินค้าในงานวันสถาปนาจังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2557 จำนวนทั้งสิ้น 167 ร้าน มูลค่าการจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 5,109,475 บาท โครงการสวัสดีบึงกาฬ ซึ่งจัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ มูลค่าการจำหน่ายสูงสุด 2,723,085 บาท โครงการ OTOP MOBILE TO FACTORY AND FESTIVAL จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ 899,290 บาท โครงการเครือข่ายเข้มข้นสหกรณ์ไทยเข้มแข็ง จัดโดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัด บึงกาฬ 768,250 บาท และโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพ สำนักงานการค้าภายในจังหวัดบึงกาฬ มูลค่าการจำหน่าย 718,850 บาท
report st0054. ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
     4.1 ผู้มาเที่ยวชมงาน
          สิ่งที่ผู้มาเที่ยวชมงาน ชื่นชอบหรือประทับใจ 3 อันดับแรก คือ อาหารและสินค้าที่นำมาจำหน่ายในงาน ร้อยละ 50.1 รองลงมา กีฬามวยชิงแชมป์โลก นิทรรศการต่าง ๆ ร้อยละ 21 และบริเวณการจัดงาน ความเหมาะสมของสถานที่ ร้อยละ 4.9 สำหรับสิ่งที่ควรปรับปรุง 3 อันดับแรก คือ การประชาสัมพันธ์การจัดงานควรประชาสัมพันธ์ ให้ทั่วถึงและมีการประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า ร้อยละ 42.3 ร้านค้าน้อย สินค้าราคาแพง ร้อยละ 33.0 ควรนำศิลปินที่มีชื่อเสียงมาแสดงและจัดงานให้ยิ่งใหญ่ ร้อยละ 18.6

     4.2 ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

          เรื่องที่ผู้จำหน่ายสินค้าและบริการต้องการคิดว่าควรปรับปรุง 3 อันดับแรก คือ รูปแบบการจัดงาน การจัดร้านค้า ควรจัดรวมกันให้ผู้มาเที่ยวชมงานสามารถเดินได้ตลอดทั้งงาน รวมถึงสถานที่ จัดงานค่อนข้างคับแคบ ร้อยละ 69.6 รองลงมา ควรมีห้องน้ำเคลื่อนที่บริการภายในบริเวณงาน ร้อยละ 40.9 ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง ร้อยละ 27.3 
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.