โครงสร้างและอัตรากำลัง

อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬมีดังต่อไปนี้
 • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
 • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
 • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
การแบ่งส่วนราชการ
                                                         -


* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ

กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติแก่หน่วยงานในพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผลแพร่ ใช้ประโยชน์ และให้บริการข้อมูล ในระดับพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยงาน ในการนำเข้าข้อมูลสถิติ และสารสนเทศภาครัฐ ในระดับจังหวัด เข้าสู่ระบบสารสนเทศแห่งชาติ
 • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และสารสนเทศสถิติภาครัฐ ในระบบของศูนย์สารสนเทศแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน
 • ส่งเสริมติดตาม การใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสานและติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย?
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่าง ในระดับพื้นที่
 • ควบคุมคุณภาพงานสำมะโนและงานสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
 • ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่?
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการบริหารจัดการ จัดทำสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

อัตรากำลัง
nopadol
นายนพดล   เป๋าอยู่สุข
สถิติจังหวัดบึงกาฬ
kae                      25433      
นางสุมลพร ตะน่าน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน
นางสาวพนิดา นามตาแสง
ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ
ว่าง
นักวิชาการสถิติชำนาญการ
ว่าง
เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน                      

                                                                                                                

tide2     koy     jear
       นายวิวัฒนา ใสดวง
พนักงานสถิติ
น.ส.สิริกร จันทะวงษ์
พนักงานสถิติ
ว่าที่ ร.ต.ศักดิ์ดา เหล่าทอง
พนักงานสถิติ
yao ben2 Thanainan S _63979523
น.ส.เยาวภา ดาจง
พนักงานสถิติ
น.ส.เบญจมาศ ชมภู่ทอง
พนักงานสถิติ
นายธนัยนันท์ สีมาพล
พนักงานสถิติ
นางสาวนริศรา  ภูมิวงษ์
พนักงานสถิติ
S _38502440  5262 48471 S _38502450
นางสาวออรัตน์ดา ประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสาววัลภา เจริญเนตร
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

     น.ส.อัจจิมา โทนสิมมา
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายณรงค์ชัย เคหาสัย
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


18539
นายครรชิต จันตา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
img009
นายอธิพงษ์ ทีหอคำ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

18558
นางสาวชลธิชา อืดผา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศิรินทรา ชนะดิษฐ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป img006
นายกังวาลย์ ปัญโญกิจ
พนักงานขับรถ


สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.