ตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัด

การบริหารราชการในปัจจุบัน มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนและนโยบายเชิงประจักษ์ (Evidence-based Plan and Policy) ซึ่งหมายถึง การจัดทำแผนและนโยบายบนพื้นฐานของข้อมูล รัฐบาลชุดปัจจุบันกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในอีก 10-15 ปีข้างหน้าใน 4 มิติ คือ

  1. มิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (Growth & Competitiveness)
  2. มิติด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม (Inclusive Growth)
  3. มิติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)
  4. มิติด้านประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency)

ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำยุทธศาสตร์ของทุกจังหวัดสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ รัฐบาลจึงขอให้ทุกจังหวัดทำการทบทวนการจัดทำยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้ใช้ข้อมูลสถิติเป็นเครื่องมือในการประเมินผล เพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและปัญหาของจังหวัดได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้รัฐบาลยังต้องการให้เกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดของหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัด ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนและบูรณาการแผนงาน/โครงการตามความต้องการในการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดต่อไป ในเบื้องต้นนี้ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้กำหนดตัวชี้วัดการพัฒนาระดับจังหวัด จำนวน 26 ตัวชี้วัด สำหรับให้จังหวัดได้ใช้ในการประเมินสถานการณ์ของจังหวัด และใช้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

ind1

ประเทศ จังหวัดบึงกาฬ หน่วย
มิติด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
ขนาดเศรษฐกิจ 102,491 14,369 ล้านบาท
การเติบโตของเศรษฐกิจ 3.1 0.2 ร้อยละ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว 128,245 33,027 บาทต่อปี
*อัตราเงินเฟ้อ 3.0 ร้อยละ
ผลิตภาพแรงงาน 90,796 บาทต่อคน
*อัตราการว่างงาน 0.66 0.25 ร้อยละ
มิติด้านความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
*สัดส่วนคนจน 13.15 ร้อยละ
สัดส่วนผู้อยู่ในระบบประกันสังคม 23.26 ร้อยละ
จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ย 9.1 ปี
ค่าเฉลี่ย O-Net ม.3 50.00 35.20 ร้อยละ
สถานบริการสุขภาพมีคุณภาพมาตรฐานตามที่กำหนด (HA) 25.99 25.00 ร้อยละ
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองเบาหวาน 36.93 23.17 ร้อยละ
ร้อยละของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป ได้รับการคัดกรองความดัน 39.86 23.59 ร้อยละ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 3.71 3.11 ร้อยละ
ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ควบคุมระดับความดันได้ดี 4.19 0.96 ร้อยละ
ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวาน ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ 75.67 82.37 ร้อยละ

ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีภาวะแทรกซ้อนได้รับการดูแลรักษา/ส่งต่อ

80.60 63.60 ร้อยละ
*อัตราทารกตายต่อเกิดมีชีพ 6.8 2.7
มิติด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
*การใช้จ่ายเงินฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย 269,688,442 205,047,613 บาท
*ปริมาณขยะ 167,276 78,510 ตันต่อปี
การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ 2.26 %เปลี่ยนแปลงปี 47 - 51
ร้อยละของจำนวนฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน 45.10 ร้อยละ
มิติด้านประสิทธิภาพภาครัฐ
การเข้าถึงน้ำประปา 20.41  4.54  ร้อยละ
การเข้าถึงไฟฟ้า 99.20  99.73  ร้อยละ
อัตราการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของประชากร 23.40  11.68  ร้อยละ
*สัดส่วนคดียาเสพติด 338.6  269.50  ต่อประชากรแสนคน

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.