ตัวชี้วัดที่สำคัญของประชากรและที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2553

รายการ 2553
ลักษณะทางประชากร
ประชากรรวม ('000) 362.8
ประชากรในเขตเทศบาล (%) 24.6
อัตราส่วนเพศ (ชายต่อหญิง 100 คน) 97.9
อัตราการเพิ่มของประชากรต่อปี -
อายุมัธยฐาน (ปี) 34.1
ประชากรตามหมวดอายุ
วัยเด็ก 0-14 ปี (%) 26.2
วัยแรงงาน 15-59 ปี (%) 61.0
วัยสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป (%) 12.8
อัตราส่วนการเป็นภาระ (ต่อประชากร 15-59 ปี 100  คน)
รวม 63.9
ประชากร 0-14 ปี 43.0
ประชากร 60 ปีขึ้นไป 20.9
อายุเฉลี่ยเมื่อแรกสมรส
รวม 24.9
ชาย 27.4
หญิง 22.4
ประชากรที่มีสัญชาติไทย (%) 99.7
ประชากรที่ไม่ใช่สัญชาติไทย (%) 0.3
ประชากรที่นับถือศาสนาพุทธ (%) 99.4
ประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ (%) 0.5
ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านตามที่อยู่อาศัยจริง (%) 94.0
ประชากรที่มีชื่อในทะเบียนบ้านภายในจังหวัดที่อยู่อาศัยจริง (%) 98.5
การศึกษา
จำนวนปีโดยเฉลี่ยที่สำเร็จการศึกษาของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 6.8
ประชากรอายุ 6 -24 ปี ที่ไม่ได้กำลังเรียนหนังสือ (%) 23.6
การอ่านออกเขียนได้ของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ประชากรที่อ่านและเขียนภาษาใดได้ (%) 99.5
ประชากรที่อ่านและเขียนภาษาไทยได้ (%) 99.4
ประชากรที่อ่านและเขียนภาษาอื่นได้ (%) 9.9
การทำงานของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
ประชากรที่ทำงานในรอบปีทั้งสิ้น (%) 76.6
ประชากรที่ทำงานในภาคเกษตรกรรม (%) 80.4
สถานภาพการทำงาน (%)
นายจ้าง 0.6
ธุรกิจส่วนตัวโดยไม่มีลูกจ้าง 41.8
ลูกจ้าง (รัฐบาล/รัฐวิสาหกิจ/เอกชน) 15.3
ช่วยธุรกิจในครัวเรือนโดยไม่ได้รับค่าจ้าง 42.3
การรวมกลุ่ม a
ภาวะเจริญพันธุ์
จำนวนบุตรเกิดรอดเฉลี่ย(ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี) 1.76
จำนวนบุตรที่มีชีวิตอยู่โดยเฉลี่ย(ต่อสตรีเคยสมรสอายุ 15-49 ปี) 1.74
การย้ายถิ่น
การย้ายถิ่นในช่วง 5 ปี
ประชากรที่ย้ายถิ่นภายใน 5 ปี (%) 3.2
ประชากรที่ไม่ได้อาศัยอยู่ในจังหวัดที่เกิด (%) 20.9
ลักษณะของครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 83,214
จำนวนครัวเรือนกลุ่มบุคคล 656
จำนวนครัวเรือนส่วนบุคคล 82,558
- ขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 4.3
- ครัวเรือนคนเดียว (%) 9.4
- ครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือนเป็นหญิง (%) 28.7
ลักษณะของที่อยู่อาศัย
ที่อยู่อาศัยของครัวเรือนใช้วัสดุไม่ถาวร (%) 0.5
ครัวเรือนที่เป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (%) 96.5
ครัวเรือนที่มีส้วมถูกสุขลักษณะ (%) 99.9
ครัวเรือนที่มีน้ำดื่มสะอาด* (%) 93.2
ครัวเรือนที่มีคอมพิวเตอร์ (%) 16.1
ครัวเรือนที่มีโทรศัพท์มือถือ (%) 92.3
ครัวเรือนที่มีอินเตอร์เน็ต (%) 3.8
หมายเหตุ:
a น้อยกว่า 0.1
* น้ำดื่มสะอาด ได้แก่ น้ำประปา น้ำประปาผ่านการบำบัด (ต้ม/กรอง) น้ำฝน น้ำดื่มบรรจุขวด/ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ ปี 2543 น้ำดื่มสะอาด รวมน้ำบาดาล/น้ำบ่อที่ไม่ใช่สาธารณะ
เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.