สรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนเกี่ยวกับ การจัดงานวันยางพาราบึงกาฬ 2012

rubber2012งานวันยางพาราบึงกาฬ 2012 จังหวัดบึงกาฬร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผลักดันให้จังหวัดบึงกาฬเป็นศูนย์กลางยางพาราในระดับภูมิภาคอีสาน สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรในการรับการเปิดเสรีอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 สำหรับปี พ.ศ. 2555 นี้ กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2555 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนจังหวัดบึงกาฬ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวพักผ่อนในช่วงดังกล่าวได้เที่ยวชมงานและชมกิจกรรมต่างๆ ในงาน เช่น ขบวนแห่อันสวยงาม ตระการตา การแสดงนิทรรศการจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การจำหน่ายสินค้า การแสดงมหรสพ ดนตรี และอื่นๆอีกมากมาย ในการนี้สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการประเมินผลการจัดงานดังกล่าวเพื่อรับทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมะสม ความพึงพอใจของประชาชนและรับทราบข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดงานในครั้งต่อไป

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553

สำมะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. 2553เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์รายจังหวัด โดยประมวลผลข้อมูลจากครัวเรือนทั้งหมดในจังหวัด เพื่อเสนอข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ และตัวชี้วัดทางประชากร เศรษฐกิจ และสังคม ตลอดจนลักษณะของที่อยู่อาศัยในระดับจังหวัดตามเขตการปกครอง 

เฉพาะเจ้าหน้าที่ ระบบโปรแกรม ลิงก์ภายนอก
สำหรับสมาชิก | ผู้ดูแลระบบ
free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.