ตามที่ได้มีการจัดตั้งจังหวัดบึงกาฬ ตามพระราชบัญญัติตั้งจังหวัดบึงกาฬ พ.ศ. 2554 อันมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 เป็นจังหวัดลำดับที่ 77 ของประเทศไทย โดยแยกอำเภอเป็น 8 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย อำเภอบุ่งคล้า อำเภอบึงโขงหลง อำเภอปากคาด อำเภอพรเจริญ และอำเภอศรีวิไล  ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย ลำดับถัดมาสำนักงานสถิติแห่งชาติ จึงได้มีการจัดตั้งสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ เป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

อำนาจหน้าที่

ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 กำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัด ไว้ดังนี้

  1. บริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศที่สำคัญและจำเป็นเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในระดับพื้นที่
  2. ส่งเสริมการขับเคลื่อน แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในระดับพื้นที่
  3. บริหารจัดทำสำมะโน  การสำรวจตัวอย่าง และอำนวยการให้มีการสำรวจด้านต่างๆในระดับพื้นที่
  4. ส่งเสริมวิชาการสถิติ ให้คำปรึกษาแนะนำการประยุกต์ใช้ในการจัดทำสถิติในระดับพื้นที่
  5. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยข้อมูลและสถิติระดับพื้นที่
  6. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลและสถิติในระดับพื้นที่
  7. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งสถิติจังหวัดบึงกาฬ

นายพิพัฒน์ เพ็ชรกระจ่าง 
สถิติจังหวัดหนองคาย ปฏิบัติหน้าที่

เมษายน 2554 ถึง  มกราคม 2555
 

นางสาวพัชราภรณ์ สิริวรเวชยางกูล นางสาวพัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล  
นักวิชาการสถิติชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่

18 มกราคม 2555 ถึง  9 พฤษภาคม 2555

นางสาวพัชราภรณ์  สิริวรเวชยางกูล
10 พฤษภาคม 2555 ถึง  มีนาคม 2556
นางจิชุกร รัศมีธัญ นางจิชุกร รัศมีธัญ
12 มีนาคม 2556 ถึง  30 กันยายน 2557
niphon นายนิพนธ์ เกตุแก้ว
27 ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2559 


 nopadol 
นายนพดล เป๋าอยู่สุข
26 กันยายน 2559 ถึง  2563                   
 


nic 9
 

นายเชิดชัย สุพร
2563-ปัจุบัน 

 


free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.