พระราชบัญญัติ/กฏกระทรวง
Attachments:
FileDescriptionFile sizeDownloads
Download this file (smoke.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘46 Kb8
Download this file (socio.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘46 Kb6
Download this file (tour.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการเดินทางและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการเดินทางและการเดินทางท่องเที่ยวของชาวไทย พ.ศ. ๒๕๕๘45 Kb5
Download this file (read.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการอ่านหนังสือของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘45 Kb7
Download this file (migrate.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการย้ายถิ่นของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘46 Kb9
Download this file (revenue.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชนกฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างค่าตอบแทน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ในภาคเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๘43 Kb6
Download this file (manmonth.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างภาวะการครองชีพของข้าราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. ๒๕๕๘43 Kb9
Download this file (mart.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างยอดขายรายไตรมาส พ.ศ. ๒๕๕๘39 Kb8
Download this file (lfs.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างภาวะการทํางานของประชากร พ.ศ. ๒๕๕๘45 Kb9
Download this file (ict-indus.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในสถานประกอบการ พ.ศ. ๒๕๕๘39 Kb8
Download this file (ict.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างการมีและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. ๒๕๕๘46 Kb8
Download this file (indus.PDF)กฎกระทรวง สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง สํามะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๕๘40 Kb6
Download this file (health.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างอนามัยและสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๘46 Kb5
Download this file (elder.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างประชากรผู้สูงอายุในประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘47 Kb10
Download this file (culture.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘45 Kb8
Download this file (commerce.PDF)กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘กฎกระทรวง การสํารวจตัวอย่างสถานภาพการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘41 Kb8
Download this file (census.pdf)กฎกระทรวง วาดวยการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓กฎกระทรวง วาดวยการสํารวจตัวอยางหรือสํามะโนประชากรและเคหะ พ.ศ. ๒๕๕๓69 Kb8
Download this file (card-id.pdf)กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่กฏกระทรวงกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่2702 Kb10
Download this file (o6-mn-law.PDF)กฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสถิติแห่งชาติ88 Kb7
Download this file (law_2550.pdf)พระราชบัญญัติสถิติ ๒๕๕๐พระราชบัญญัติสถิติ ๒๕๕๐91 Kb7

free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.