การแบ่งส่วนราชการ

* จาก พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. 2550 มีผลให้ตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการของสำนักงานสถิติแห่งชาติ
มีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม เลขาธิการสถิติแห่งชาติ เป็น ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ


  -


อำนาจหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ มีดังต่อไปนี้

 • กำหนดนโยบายและประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่
 • บริหาร จัดการ การจัดทำสำมะโน
 • บริหาร จัดการ การสำรวจข้อมูล
 • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษา แนะนำในการจัดทำ เผยแพร่ และให้บริการข้อมูลในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย 
กลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน กลุ่มปฏิบัติการสถิติ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมวิชาการ มาตรฐาน และควบคุมคุณภาพข้อมูลสถิติ
 • ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติระดับพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำ และสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลสถิติและสารสนเทศสถิติแก่หน่วยงานในพื้นที่
 • ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ เผลแพร่ ใช้ประโยชน์ และให้บริการข้อมูล ในระดับพื้นที่
 • สนับสนุนหน่วยงาน ในการนำเข้าข้อมูลสถิติ และสารสนเทศภาครัฐ ในระดับจังหวัด เข้าสู่ระบบสารสนเทศแห่งชาติ
 • ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้องของข้อมูล และสารสนเทศสถิติภาครัฐ ในระบบของศูนย์สารสนเทศแห่งชาติให้เป็นปัจจุบัน
 • ส่งเสริมติดตาม การใช้มาตรฐานการแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับหน่วยงานภาครัฐ
 • ประสานและติดตามผลการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงและจังหวัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • บริหารจัดการในการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำสำมะโน และการสำรวจตัวอย่าง ในระดับพื้นที่
 • ควบคุมคุณภาพงานสำมะโนและงานสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
 • ประสานการจัดทำข้อมูลสถิติในระดับพื้นที่?
 • ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการบริหารจัดการ จัดทำสำมะโนและการสำรวจตัวอย่างในระดับพื้นที่
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 


free html hit counter
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ   Facebook:สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ
ศูนย์ราชการจังหวัดบึงกาฬ ชั้น 2 ถนนบึงกาฬ-นครพนม ตำบลบึงกาฬ  อำเภอเมืองบึงกาฬ  จังหวัดบึงกาฬ  38000
tel iconโทร. 042-492503  fax iconโทรสาร 042-492504  mail iconEmail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.